05432632840 | Neorama İş Merkezi Beştepe Mah., Yaşam Cad., No:13, A-Blok, Ofis No:22, Söğütözü, Ankara

Arama :

Tedaviler

Tanı Yöntemleri
tedaviler

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer. Erkek üreme sistemi ve üriner sisteme ilişkin hastalıklar ile anatomik veya fizyolojik nedenlere bağlı bozuklukların teşhisinde çağdaş yöntemler ve laboratuarlar tetkikleri kullanılmaktadır. Anlaşmalı olduğum hastanede son teknoloji yöntemler ile teşhis edilen hastalıklar; medikal tedaviler, endoskopik uygulamalar, açık veya laparoskopik cerrahi operasyonlar ve robotik cerrahi gibi yöntemlerler, kamera sistemi ile böbrek taşı tedavisi (Retrograde Intrarenal Cerrahi-RIRIC), kapalı böbrek taşı ameliyatı (PNL sistemi) ve ESWL uygulaması (taş kırma) gerçekleştirilen uygulamalar arasında yer alır. Böbrek kanserleri, böbrek üstü bezi (Sürrenal-Adrenal) ile ilgili hastalıklar, üreter hastalıklar, mesane, prostat ve testis hastalıklarının tedavilerde yüksek teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

İdrar Tetkiki

Ürolojik hastalıkların tanısında en çok tercih ettiğimiz yöntem olan idrar tahlili; karın ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, idrar yapamama, idrar kaçırma gibi durumlarla ortaya çıkan hastalıklar için ideal yöntemimizdir. İdrar tahlili, hastalık belirtisi olduğu durumlarda idrarda bulunan maddeleri değerlendirerek tanı koymak için kullandığımız testlerdendir. Normal idrar görünümü, yoğunluğu ve içerisindeki madde belirli bir şekilde olmaktadır. Normalin dışındaki idrar görünümü, yoğunluğu ve madde içeriği çeşitli hastalıkların habercisidir. İdrar tahlili, hastalık şüphesi olmadan sağlık durumunun değerlendirilmesi için de yapılabilir.

İdrar Kültürü

Tam idrar tahlili ile birlikte istediğimiz idrar kültüründe özellikle lökosit ve bakteri incelemesi yapılmaktadır. İdrar kültürü testi idrarda bulunan ve enfeksiyona sebep olan organizmaları saptayarak tanı koymamızı sağlamaktadır. Taş hastalıklarının araştırılmasında da kullandığımız idrar kültürü testlerini sistoskopi ve üreteroskopi gibi uygulamalar ile bazı cerrahi operasyonlar öncesinde de istemekteyiz. İdrar kültürü kadın hastalarımızda daha çok uyguladığımız bir yöntemdir. Üretranın kısa olması ve anüse yakınlığı nedeniyle kadınlarda bakteri oluşumu daha fazla ve hızlıdır. İdrar kültürü sayesinde özellikle enfeksiyon daha hızlı tespit edilmektedir.

Laboratuvar Tetkikleri

Üroloji kliniklerinde hastalıkların tanısı için kan ve idrar tetkiklerinden de yaygın olarak faydalanılır. Kan ve idrarda meydana gelen değişiklikler hastanın durumu hakkında uzmana bilgi verir ve tedavi sürecinin belirlenmesine ışık tutar. Sperm analizi, tümör markerlarının araştırılması, bakteri ve virüs taramaları, çeşitli proteinlerin ve enzimlerin araştırılması üroloji kliniklerinde sıklıkla kullanılan laboratuvar tetkiklerinden yalnızca birkaçıdır. Bunların dışında ürolojik hastalıklardan etkilenebilecek diğer her türlü parametrenin değerlendirilebilmesi için vücudun farklı bölgelerinden alınan örnekler incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilebilir.

PSA Testi

Prostat Spesipik Antijen olarak adlandırılan PSA, prostatta üretilir ve erkeklerde meninin akışkanlığını düzenler. PSA az bir miktarda da olsa kanda dolaşım halindedir. Prostatın anormal çalışması durumunda kana geçen PSA miktarı etkilenir. Prostat bezine ilişkin herhangi bir hastalığın varlığı durumunda kandaki PSA düzeyinde genellikle artış gözlenir. PSA testi, hastadan alınacak kan örneğinin laboratuvar ortamında incelenmesidir. Hastanın tok veya aç olması kandaki PSA oranını etkilemeyeceğinden her iki durumda da kan testi yapılabilir. Prostatla ilgili her türlü hastalığın araştırılma sürecinde PSA testinden yararlanılır.

Sperm Analizi

Kısırlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları tedavisi öncesinde ideal tanı yöntemimiz; sperm analizi.Sperm testi, erkeklerin üreme potansiyelini incelemek amacıyla yapılan mikroskobik bir inceleme yöntemidir. Androloji ya da tüp bebek merkezlerinde yapılan sperm analizi, üroloji kliniklerinde de gerçekleştirilmektedir. Verilen sperm örneğinde yapılacak sperm testi incelemesi, laboratuvarımızda bulunan modern yöntemlerle mikroskobik şekilde yapılır. Ülkemizde her 6 – 7 çiftten birinde görülen kısırlık sorunu nedeniyle yılda yaklaşık 90 bin erkeğe sperm testi uygulanmaktadır. Türkiye’de her yıl gerçekleşen yaklaşık 650 bir evlilikten %16-%17’si kısırlık problemiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Üroflowmetri Testi

Prostat büyümesine bağlı idrar bozuklarının hızlı bir şekilde tanısı ve güven veren tedavi imkanlar. Prostatın mekanik olarak idrar yolunu kapatıp kapatmadığını göstermesi açısından oldukça güvenilir olan üroflowmetri, üroloji kliniklerimizde ya da ürodinami merkezlerinde uygulanan bilgisayar destekli bir tanı yöntemidir. Üroflowmetri ya da bir diğer adıyla işeme testi, üroloji alanında sık sık kullandığımız, ürolojik işeme akış değerlerini gösteren uygulamadır.

Ortalama 2 – 3 dakikalık bir uygulama olan üroflowmetri, sayesinde 50-60 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 50’sini, 80 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 90’ını etkileyen prostat büyümesine bağlı idrar bozukluklarının tanısı gerçekleştirilmektedir.

Ürodinami Testi

Mesane fonksiyonlarını ölçmek için kullanılan ürodinami testi, sonda yardımıyla sıvı ile doldurulan mesanede boşaltım sırasında meydana gelen olayların bilgisayar ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Kaydedilen veriler uzman hekimler tarafından incelenir ve mesane hastalıklarının tespiti açısından yorumlanır. Bilgisayar ile kaydedilen olaylar idrar yolu enfeksiyonu açısından da uzmana bilgi verebilir. İdrar kaçırma hastalıkları ve prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur.

Ultrason (Üriner USG, Doppler USG, Transrektal USG)

Ultrason, vücudun içerisinde bulunan ve özellikle de karın boşluğu içerisinde yer alan organları incelemek ve görüntülemek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Çeşitli hastalıkların tanısında, bu hastalıkların tedavisinde ve biyopsi işlemlerinde ultrason tekniğinden yararlanılır. Ultrasonun vücut açısından herhangi bir zararı tespit edilmemiş olup yaygın olarak hamilelikte bebek gelişimini izlemek için kullanılır. Bunun yanında yumuşak dokunun incelenmesi ve kalp damar hastalıklarının tespiti için de kullanılır. Üroloji kliniklerinde prostat bezine ilişkin kanser ve benign prostat büyümesi gibi hastalıkların tespiti için Kransrektal USG (TRUS), üriner sisteme ilişkin her türlü hastalığın araştırılması amacıyla Üriner USG ve bu bölgelerde tespit edilen tümör ve benzeri yapılanmalardaki damarların incelenmesini sağlayan Doppler USG yöntemleri sıklıkla kullanılır.

Sistoüretrografi

X ışınları ile Sistoüretrografi uygulamasıyla mesane sorunlarının tanısı. Sistoüretrografi tanı yöntemini özellikle vesiko-üreteral reflü (kaçış, akıntı) araştırılması amacı ile yaparken posterior üretral valv denen erkek çocuklarda görülen önemli bir darlık nedeninin tanınmasında da kullanmaktayız.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

Mesaneye sonda aracılığıyla kontrast madde verilerek boşaltım sırasında mesanenin ve idrar kanallarının görüntülenmesine imkan veren tıbbi teknik, Voiding Sistoüretrografi yöntemi olarak adlandırılır. Genellikle idrarın, idrar kanallarından geriye doğru kaçması durumlarında kullanılır. İdrarın kanallardan geriye kaçması, zamanında tedavi edilmemesi durumunda böbrekleri etkilemeye başlayarak ciddi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Tıbbi adı vezikoüreteral reflü olan bu durum aynı zamanda böbreklerin genişlemesine de yol açar. Hastalığın teşhisi amacıyla VSUG yöntemi uygulanırken mesaneye gönderilen X ışınlarını etkileyeceğinden hastanın üzerinde metal materyallerin bulunmaması gerekir. Bu nedenle işlem öncesinde hastanın kıyafetlerinde herhangi bir metal parçanın yer almadığından emin olunmalıdır.

Pyelografi (İVP)

Pyelografi, iyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla (damardan) enjeksiyonu sonrasında belirli zaman aralıkları koyularak seri grafilerinin alınması işlemidir. İVP olarak da literatürde yer alan İntravenöz Pyelografi, böbrekler ve idrar yollarının filminin çekilmesini sağlayan radyolojik bir yöntemdir.Böbrek travmaları ile bazı operasyonlardan önce üreterleri ve donörün böbreklerinin değerlendirilmesinde yararlandığımız bir tetkik yöntemidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi, birden fazla açıdan çekilen röntgen görüntülerinin birleştirilmesiyle yumuşak dokular ve damarların yanı sıra kemiklerin görüntülerinin üç boyutlu bir şekilde oluşturulması işlemidir. Hasta, bir masada yatarken etrafında sürekli olarak dönen tomografi cihazı görüntüleri tespit eder. Elde edilecek üç boyutlu görüntünün daha net olması için bilgisayarlı tomografiye girecek olan hastanın üzerinde hasta önlüğü dışında hiçbir materyal bulunmamalıdır. Hastanın üzerinde bulunacak materyaller ışınları etkileyerek görüntünün bozulmasına yol açar. Yine görüntünün net olabilmesi açısından hasta işlem süresince hareketsiz durmalıdır. Bilgisayarlı tomografi yüksek oranda radyasyon yaydığından gebeler veya gebelik şüphesi olanlar bilgisayarlı tomografiye alınmazlar. Böbrek, üreter ve mesanede bulunan taşların görüntülenmesi, üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tümörlerin ve bu organlara ilişkin travmaların araştırılması, üroloji kliniklerinde BT uygulamasının en çok tercih edildiği durumlardır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Vücuttaki organların veya dokuların radyo dalgaları ve manyetik alan kullanılarak görüntülenmesi işlemine MR denir. MR tekniğinde radyasyon ışınları yerine radyo dalgaları kullanıldığından birçok hastada güvenle kullanılabilir. Gebeliklerde dahi hekim tarafından uygun görülmesi durumunda MR uygulaması yapılabilmektedir. Üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına giren birçok hastalığın tespiti için MR görüntülemesine başvurulabilir. Prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere üriner sistem ve erkek üreme organlarına ilişkin tüm kanserlerin teşhisinde ve takibinde tercih edilebilir. Uygulama sırasında hastanın üzerinde bulunan metal eşyalar manyetik alanı etkileyeceğinden sağlıklı bir görüntü elde edilemez. Bu nedenle hasta yalnızca önlük ile uygulamaya girmelidir veya üzerinde hiçbir metal materyalin bulunmadığı iç çamaşırlarını tercih etmelidir.

Multiparametrik MR

Prostat kanserlerini tespit eden ve prostat biyopsisine rehberlik oluşturan en iyi radyolojik görüntüleme yöntemi. Multiparametrik MR, prostat kanserlerini tespit eden ve biyopsi öncesi çekilerek prostat biyopsisine rehberlik oluşturan, prostatı en iyi görüntüleyen radyolojik yöntem olarak bizlere büyük avantaj sağlamaktadır. Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG), multiparametrik prostat MRI (mp-MRI) isimleri de kullanılmaktadır. Multiparametrik MR radyasyon içermeyen, ağrısız ve güvenilir bir tanı yöntemidir. Multiparametrik MR, diğer radyolojik uygulamalardan farklı olarak, okunması ve yorumlanması uzmanlık gerektiren bir yöntemdir. Bu nedenle bu konuda uzmanlaşmış bir radyoloji uzmanının değerlendirmesi çok önemlidir.

PET Tomografi

Anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta birleştirilmesi ile elde edilen Pozitron Emisyon bilgisayarlı Tomografi (PET/CT) ile hızlı ve güvenilir tanı konulması sağlanmaktadır. PET/CT, tıbbi görüntülemede çığır açmış olup 2000 yılında TIME dergisi tarafından tıp alanında “yılın buluşu” olarak seçilmiştir. PET, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu bir görüntüsünü veren ve sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Yine Galium68-PSMA-PET-CT ve MR prostat kanseri evrelemesine ve metastazlarının tespitinde en güvenilir yöntemdir.

Sistoskopi

Ürolojide görüntüleme yöntemi denildiğinde akla ilk gelen, olmazsa olmaz tanı yöntemi, sistoskopi. Sistoskopi, üretranın ve idrar torbasının endoskopik alet ile değerlendirilmesidir. Üretra, prostat ve mesanenin direkt olarak incelenmesiyle hastalıkların varlığını ve mesanedeki yapısal bozuklukları tespit etmeyi sağlayan sistoskopi, en çok tercih ettiğimiz tanı yöntemlerinden biridir.Alt üriner sistemin görüntülenmesi için kullanılan sistoskopi, sistoskop denilen mercekli ve ışıklı bir aletle doğal idrar yolundan girilerek gerçekleştirilir. Üretra, prostat, mesane ve üreter alt uçlarının doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklarının tanısını koymada ve aynı anda tedavi uygulamasında kullandığımız sistoskopi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.

Üreteroskopi-Üreterorenoskopi

İlerleyen teknolojiyle birlikte, böbreğin tüm bölümlerinin üreteroskopi sayesinde. endoskopik teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Üreteroskopi, idrar kanalından girilerek üreterin görüntülenmesi için kullanılan tanı yöntemidir. Sert veya yumuşak (bükülebilir) olmak üzere iki farklı alet kullanılmaktadır. Bükülebilir (fleksibıl) üreteroskop ile böbrek içine de girilebilmektedir, yani renoskopi işlemi yapılabilmektedir. Üreteroskopi ve renoskopi yöntemiyle üreter ve böbrek içindeki taş, tümör, kist, divertikül, darlık başta olmak üzere pek çok soruna tanı konulabilmektedir. Bu hastalıklara aynı anda üreterorenoskopi eşliğinde tedavi uygulamak sıklıkla uyguladığımız tedavi yöntemleridir. İlerleyen teknolojiyle birlikte, böbreğin tüm bölümlerinin endoskopik teşhis ve tedavisi için fleksibl üreterorenoskopların (fURS) kullanılması mümkün olmuştur. Endoskopik tedaviler öncesinde kullandığımız tanısal üreteroskopi, renoskopi en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.

Laparoskopi

Laparoskopi kansız, bıçaksız ameliyat olarak da bilinen kapalı yöntem görüntüleme ve cerrahi uygulamadır. Laparoskopi, karın bölgesinde açılan küçük bir delikten içeriye salınan görüntüleme cihazı ile iç organların izlenmesi yöntemidir. Tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılan laparoskopi, karın içinde bulunan organların endoskopi yöntemiyle incelenmesi ve gerekli durumlarda cerrahi müdahale yapılmasıdır. Kansız, bıçaksız ameliyat olarak da bilinen kapalı yöntem görüntüleme ve cerrahi uygulamadır. Ürolojik cerrahideki yeri gün geçtikçe artmaktadır. Ürolojik tedaviler öncesinde kullandığımız laparoskopi, en gelişmiş ve modern uygulamalarla kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi için oldukça başarılı bir yöntemdir.

Prostat Biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostattan özel tıbbi ekipmanlar aracılığıyla parça alma işlemidir. PSA testi tümör markerları prostat hastalıklarına ilişkin bilgi verse de prostat kanserinin en kesin tanısı, biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi ile konulabilir. Prostattan alınan parça çeşitli kimyasallarla etkileşime sokulduktan sonra mikroskop altında incelenir ve değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre patoloji uzmanı teşhiste bulunur. Erken evrede konulacak tanı hastanın tedavisinde önemli rol oynadığından, prostat kanseri belirtilerinin görüldüğü tüm hastalarda vakit kaybedilmeksizin prostat biyopsisi yapılmalıdır.

Eğer siz de üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına giren herhangi bir hastalıktan şikayetçiyseniz, bu hastalıklara ilişkin belirtiler taşıyor veya rutin bir üroloji muayenesinden geçmek istiyorsanız üroloji kliniklerimize başvurabilirsiniz. Uzman hekimler tarafından yapılacak olan detaylı muayeneler ve tanı testleri ile olası hastalıklarınızın teşhisinin konulmasını sağlayabilir, tedavi sürecinize bir an önce başlayarak ileride oluşabilecek daha ciddi problemlerin önüne geçebilirsiniz.

Prostat Füzyon Biyopsisi

Prostat biyopsisi, prostatta kanser dokusunun varlığının tespit edilmesi amacıyla prostattan doku örneği alma işlemidir.Hedefe yönelik prostattan doku örneğinin alınması, prostat kanserinin belirlenmesinde en etkili biyopsi yöntem. Özellikle klinik önemli prostat kanserini saptamada ve sistematik klasik prostat biyosisine üstünlükleri vardir, klasik biyopsiye ek olarak fizyon yapılmaktadır. Genel olarak PSA yüksekliği olan veya prostat muayenesi şüpheli olan hastalarda prostat biyopsisi yapmak gerekmektedir. Prostat iğne biyopsisi ultrason eşliğinde rektal yoldan yapılır. Prostattan doku örneği alınarak patolojik inceleme ile kanser varlığı araştırılır. Prostat biyopsisi üroloji ya da radyoloji doktorları tarafından yapılmaktadır. PSA değerlendirmesi ve rektal muayeneden sonra yapılan multiparametrik MR (Magnetik rezonans) görüntüleri ile transrektal ultrasonografi görüntüleri bir software aracılığıyla bilgisayar ortamında birleştirilerek biyopsi hedefleri belirlenmektedir. Tam hedeften alınan prostat biyopsi dokularının incelenmesinde prostat kanseri tespit edilirse, prostat kanseri tanısı konulmuş olmaktadır. Dünyada erkeklerde en sık rastlanılan hastalık grubu olan prostat hastalıkları arasında prostat kanserini diğerlerinden ayırt etmede günümüzde en etkili yöntem prostat füzyon biyopsisidir.

Hakkı Perk ©2020 | Her Hakkı Saklıdır. | Ankara Web Tasarım tarafından oluşturulmuştur.